RISC จัด 3 กิจกรรม ยกระดับศูนย์องค์ความรู้นวัตกรรม

RISC จัด 3 กิจกรรม ยกระดับศูนย์องค์ความรู้นวัตกรรม

นับตั้งแต่เปิดให้บริการเมื่อปี 2560 ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (Research & Innovation for Sustainability Center หรือ RISC) โดยบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) ทำหน้าที่เป็นศูนย์ค้นคว้า และพัฒนานวัตกรรมด้านคุณภาพชีวิตแห่งแรกของเอเชีย ประกอบด้วยเครือข่ายนักวิจัย นวัตกร ผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งผู้ผลิต จนเกิดนวัตกรรมที่หลากหลายสามารถต่อยอดไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีของผู้คนอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงครึ่งปีหลัง 2565 เป็นต้นไป RISC เตรียมจัด 3 กิจกรรมเพื่อยกระดับบทบาทของศูนย์ในการเผยแพร่องค์ความรู้ให้เกิดการต่อยอดอย่างกว้างขวาง ส่งเสริมการนำความรู้เชิงลึกไปประยุกต์ใช้จริง

“รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต” หัวหน้าคณะที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) เปิดเผยว่าในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ เตรียมจัด 3 กิจกรรม เพื่อขยายแนวร่วมในการสร้าง well-being นำไปสู่ความยั่งยืน สร้างกระแสและกระตุ้นการต่อยอดความรู้ในเชิงวิชาการไปใช้อย่างกว้างขวาง

ออกแบบ

หนึ่ง การเปิดตัวหนังสือ “Sustainnovation” รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย คำนิยามของความยั่งยืน (sustainability) นวัตกรรม (innovation) และตัวอย่างเกณฑ์ชี้วัดความยั่งยืนทั่วโลก พร้อมบทสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 10 ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญในหลากหลายสายอาชีพ

แนะนำข่าวออกแบบเพิ่มเติม : “ฮูยอน” เปิดตัวแผ่นรองวาดพร้อมเมาส์ปากกาบลูทูธอันทรงพลังรุ่น Inspiroy Giano G930L